Algemene voorwaarden

Voorafgaandelijke bepalingen

Exploitant en huurder wensen een collectieve overeenkomst af te sluiten voor toeristische accommodaties.  Partijen bevestigen op de hoogte te zijn van de algemene verkoopsvoorwaarden (zie www.holidaysuites.eu) hieromtrent, die onverminderd en integraal van toepassing blijven, zolang en slechts voor zover hieromtrent niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst afwijkend wordt overeengekomen.

Overeenkomst

Artikel 1 – Algemeen

Volgende definities worden tussen partijen afgesproken:

a) De Belgische C.V.B.A. “Holiday Suites” (0834.230.286) en/of de Belgische cvba “Holiday Suites International” (0644.384.658) worden hierna samen omschreven als “Holiday Suites”.
b) Bij een overeenkomst die wordt gemaakt tussen Holiday Suites en een rechtspersoon of natuurlijke persoon als tweede partij wordt deze rechtspersoon of natuurlijke persoon bedoeld als hier verwezen wordt naar begrippen als “huurder” en niet de hoofdverantwoordelijke ter plaatse die de groep praktisch begeleidt tijdens hun verblijf.

De standaard tijdlijn voor boeking en betaling van zakelijke boekingen is als volgt:

a) De huurder stuurt een offerte aanvraag naar Holiday Suites.
b) Holiday Suites informeert zich en maakt een offerte op.
c) De huurder bevestigt de offerte. De huurder kijkt na of de gevraagde accommodaties nog steeds beschikbaar zijn. Bij de bevestiging van de offerte gaat de huurder ook akkoord met de algemene voorwaarden en het huisreglement van Holiday Suites.
d) Na ontvangst van de bevestiging van de boeking wordt de boeking ingebracht.
e) De huurder ontvangt een bevestiging van de gemaakte boeking met reserveringsnummer van Holiday Suites.
f) De huurder bezorgt de volledige lijst per kamer met gasten, inclusief hun mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Op deze manier kan Holiday Suites de nodige informatie voor het verblijf bezorgen.
g) Ten laatste 30 dagen voor aankomst: 100% van het totale bedrag inclusief de waarborg dient te worden betaald.
h) Uiterlijk 2 kalenderdagen voor aankomst: Holiday Suites bezorgt via e-mail de toegangscodes, routebeschrijving en praktische informatie.
i) Aankomstdag: de accommodaties zijn beschikbaar vanaf 15 uur (zie ook artikel 12).
j) Tijdens het verblijf: Indien Holiday Suites u verder kan bijstaan of indien de huurder vragen heeft kan er steeds contact opgenomen worden op het vermelde telefoonnummer +32 (0)2 588 03 03. Holiday Suites is 7/7 bereikbaar van 8u-22u.
k) Check-out: Voor het vertrek dient men in iedere accommodatie de afwas te doen, de vuilbakken leeg te maken en het beddengoed in de linnenzak te stoppen. Indien er geen linnenzak aanwezig is mogen de lakens gewoon op de keukenvloer achtergelaten worden. De check-out moet gebeuren voor 10u ’s morgens . Indien de accommodatie niet tijdig wordt vrijgemaakt, zal een extra nacht (inclusief huur, energiekost en verblijfsheffing) in rekening worden gebracht (zie ook artikel 12).
l) Indien er geen schade is en alle check-out taken correct werden uitgevoerd, zal Holiday Suites de waarborg terugbetalen aan de huurder.
m) In geval van schade of kosten betreffende niet uitgevoerde taken zal de huurder een factuur ontvangen. Het te innen bedrag wordt van de waarborg afgehaald of extra betaald door de huurder.

Artikel 2 – Geldigheid

Holiday Suites neemt enkel reservaties aan van rechtspersonen, en natuurlijke personen ouder dan 18 jaar. Holiday Suites behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgave van redenen een reservatie te weigeren. Holiday Suites dient vooraf in het bezit gesteld te worden van alle persoonsgegevens van alle gasten inclusief adres, telefoonnummer en emailadres van alle personen die bij het verblijf aanwezig zijn. Dit om de noodzakelijke communicatie met de gasten te kunnen voeren en in orde te zijn met de toeristische wetgeving. Bij ontbreken ervan, is Holiday Suites niet in staat om belangrijke informatie i.v.m. aankomst en vertrek (toegangscode, routebeschrijving, …) aan u mede te delen.

Elke huurder die verblijft bij Holiday Suites, moet een ander vast adres hebben. Holiday Suites richt zich enkel op recreatief toeristische verblijven en toerisme in het kader van beroepsuitoefening.

De voorwaarden worden toegekend aan de huurder ten behoeve van zijn activiteit. Ze werden toegekend op de uitdrukkelijke voorwaarde dat het verblijf in Holiday Suites, geëxploiteerd onder het merk van de Groep Holiday Suites, onderdeel vormt van een zakelijke boeking.  Deze voorwaarden gelden niet voor standaard verhuur aan particulieren via de website.

De huurder verbindt zich ertoe de prijzen die hem in het kader van onderhavig contract werden toegekend, rechtstreeks noch onrechtstreeks, op welke wijze dan ook mee te delen aan derden; in het geval van onrechtstreekse verkoop is hij ertoe gehouden deze verplichting aan zijn medecontractant op te leggen. Deze prijzen zijn niet “commissionable”.

Dit contract is intuitu personae afgesloten. De huurder verbindt zich ertoe alle verplichtingen die hem door de ondertekening van dit contract toekomen na te leven en te doen naleven. Deze verplichting wordt beschouwd als een resultaatsverbintenis.

Artikel 3 – Prijzen

Voor zakelijke boekingen wordt er steeds een offerte op maat opgemaakt door Holiday Suites. 

De vermelde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk in het commercieel aanbod anders vermeld, prijzen per accommodatie en/of per persoon per nacht, inclusief: btw, verblijfsbelasting, energiekosten, eindschoonmaak en lakenpakket(ten) (eenmalig bij aankomst). Het btw-percentage dat op de dag van de facturatie van kracht is, wordt uiteindelijk in rekening gebracht.

Indien de bestelling (aantal accommodaties, aantal personen of gerelateerde prestaties) meer dan 10% afwijkt van de oorspronkelijke schatting in de periode voorafgaand aan de bevestiging, of wanneer de datum of de duur van het verblijf afwijken van de oorspronkelijke aanvraag, kan Holiday Suites een nieuwe offerte maken die, indien nodig, het oude voorstel zal vervangen.

Holiday Suites behoudt zich het recht voor om ten alle tijden promoties te voeren. Dit staat los van reeds afgesproken tarieven. De prijs afgesproken op de ondertekende offerte is bindend en kan niet herzien worden zonder akkoord van Holiday Suites.

Artikel 4 – Contractwijziging

Iedere contractwijziging dient schriftelijk en voorafgaand door de huurder te worden aangevraagd. Holiday Suites bevestigt de aanvaarding van deze wijziging eveneens schriftelijk. Wordt er geen akkoord gevonden, dan behoudt Holiday Suites zich het recht voor het contract te annuleren en de boetes vermeld onder artikel 6 toe te passen.

Artikel 5 – Deelnemerslijst

Ten laatste 7 dagen voor aankomst moet Holiday Suites in het bezit zijn van een lijst van alle deelnemers (naam, mobiele telefoonnummer en e-mailadres). Enkel op die manier kan Holiday Suites alle nodige informatie voor aankomst doorsturen naar de gasten.  Indien er een wijziging is in de verblijvende gasten tijdens het verblijf, dan moet dit steeds 48h voor de aankomst van de nieuwe gasten aan de huurder meegegeven worden. 

Artikel 6 – Annuleringen en berekeningsmodaliteiten

Voor de facturatie houden we rekening met en berekenen we alle services die voor het volledige verblijf zijn besteld. Het volledig of gedeeltelijk annuleren van de oorspronkelijke reservering moet steeds schriftelijk en tijdig aan Holiday Suites worden gericht.

Een wijziging in de periode waarin de groep verblijft of een gedeeltelijke annulatie van de groep kan bij Holiday Suites als volledige annulatie worden gezien.

Gedeeltelijke annulatie staat gelijk aan een vermindering van het factuurbedrag met 10%.  Dit kan zowel betrekking hebben op een wijziging in de verblijfsperiode en / of een wijziging in het aantal kamers / personen en / of op de toegepaste kortingen.

Voor annuleringen of reservaties binnen 30 dagen voor aankomst of tijdens het verblijf, passen we volgende annuleringsvoorwaarden toe:

Holiday Suites ontvangt de annulering

Annulatie kost (% van de totale factuursom)

tussen bevestiging boeking en tot 14 dagen voor afreis

30%

Tussen 14 tot 8 dagen voor aankomst

70%

Binnen 7 dagen voor aankomst of op de aankomstdag

100%

Artikel 7 – No-show

Bij no-show (annulering zonder voorafgaande schriftelijke en tijdelijke kennisgeving) behoudt Holiday Suites zich het recht voor om de huurder een vergoeding aan te rekenen gelijk aan 100 % van het bedrag van de voor de volledige verblijfsduur gereserveerde diensten.

Aankomst is voorzien op de dag van aankomst vanaf het afgesproken uur (tot 22.00u). Indien u binnen de 24 uur na de overeengekomen datum zonder kennisgeving niet bent aangekomen, dan kan dat worden beschouwd als een annulering (geen terugbetaling).

Artikel 8 – Overmacht

Indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd of onmogelijk wordt en dit door omstandigheden buiten de wil van Holiday Suites (stakingen, pandemie, oorlogsgevaar, terrorisme, blokkades, brand, overstromingen, stormen en andere zware storingen ongeacht welke aard), bestaat overmacht aan de zijde van Holiday Suites.

Artikel 9 – Relocatie

In uitzonderlijke omstandigheden of in geval van overmacht behoudt Holiday Suites zich het recht voor om alle of een gedeelte van de gasten, zonder prijstoeslag, over te brengen naar een accommodatie van een minstens gelijkwaardige categorie. De kosten voor de overbrenging zijn ten laste van Holiday Suites. Holiday Suites zal hiervoor geen enkele vorm van vergoeding aanrekenen.

Artikel 10 – Betalingsmodaliteiten

§ 1 - Betalingstermijn

Behoudens andersluidende bepalingen vermeld in de bevestigde offerte, moet de klant het verblijf integraal betalen 30 dagen vóór aankomst.  

De betalingen worden uitgevoerd in de munt vermeld op de facturen uitgereikt door Holiday Suites.

Bij niet-naleving van de betalingstermijnen heeft Holiday Suites het recht het openstaand saldo onmiddellijk van de klant te eisen.  De betaling van de klant moet in dat geval binnen de 7 dagen te rekenen vanaf de datum van de schriftelijke aanvraag van Holiday Suites bij Holiday Suites toekomen. Betaalt de klant het bedrag niet binnen de gestelde termijn, dan wordt de reservering als gevolg daarvan als geannuleerd beschouwd. De eventuele aanbetalingen gelden in dat geval als onderdeel van de schadevergoeding.

Holiday Suites zal vooraf een factuur per (groep)reservatie versturen.

§ 2 – Betalingsmiddelen

Alle betalingen gebeuren via bankoverschrijving op het rekeningnummer van de betreffende Holiday Suites-vennootschap (zoals vermeld op de factuur). De bankkosten die in rekening worden gebracht voor de betaling van de facturen zijn voor rekening van de klant. Per uitzondering en mits goedkeuring van Holiday Suites kan er betaald worden via een door Holiday Suites opgegeven payment link. Hiervoor wordt echter een toeslag van 2,5% toegepast op het volledige bedrag. We willen erop wijzen dat handelseffecten en cheques uit andere landen dan België niet als betaalmiddel worden geaccepteerd.

§ 3 - Waarborg

De waarborg moet vóór aankomst aan Holiday Suites betaald worden. Betalingen van de waarborgen gebeuren via een bankoverschrijving op het rekeningnummer zoals vermeld op het waarborgdocument, dat door Holiday Suites aan de Huurder overgemaakt wordt.

De waarborg wordt bepaald aan de hand van de voorwaarden medegedeeld bij de offerte en/of factuur. Hiermee mag schadevergoeding betaald worden aan Holiday Suites, waartoe de klant instemt. Bij gebrek aan fondsen voor het betalen van de schade, dient de klant deze waarborg systematisch aan te vullen. De waarborg of het resterende bedrag na betaling van de schade, wordt pas bij definitieve check-out vrijgegeven na controle van de accommodatie door Holiday Suites.  

Na afloop van de huurperiode – en dit binnen 3 weken – wordt de waarborgsom (of de resterende waarborgsom min aftrek van de gemaakte kosten voor schade) door Holiday Suites per overschrijving terugbetaald op de rekening van de klant. Om er zeker van te zijn dat de waarborgsom snel wordt terugbetaald, is het van belang dat Holiday Suites in het bezit is van een IBAN en SWIFT/BIC code bij reservatie.

§ 4 - Belastingen en heffingen

De BTW, evenals andere belastingen en heffingen zijn afhankelijk van de ligging van Holiday Suites en zijn vatbaar voor wijzigingen op verzoek van de lokale autoriteiten.

De onderhandelde tarieven zijn inclusief BTW.  Deze zullen door Holiday Suites aan de huurder gefactureerd worden.  Als het toepasselijke BTW-tarief, inbegrepen in het genegotieerde tarief, stijgt of daalt na het afsluiten van deze overeenkomst, zullen de door Holiday Suites aan de huurder toegepaste tarieven worden aangepast.

Het toegepaste BTW-tarief zal het geldende tarief   zijn op de uitgiftedatum van de factuur.

§ 5 - Niet-betaling

Bij niet-betaling van de facturen binnen het contractueel overeengekomen termijn, zal een eerste herinnering verstuurd worden. Wanneer deze facturen terug onbetaald blijven zullen conventionele interesten opeisbaar worden tegen de referentie-rentevoet vermeerderd met 8% bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2022 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Hierbij wordt overeengekomen dat deze interesten worden berekend op het gefactureerde bedrag inclusief BTW. In geval van incasso van schuldvorderingen wordt een forfaitaire administratieve vergoeding van 15 % van de verschuldigde bedragen opeisbaar. Ieder betalingsincident met een andere Holiday Suites residentie van de Groep Holiday Suites kan leiden tot een verbreking van onderhavig contract, zonder dat de klant daarbij aanspraak maakt op een schadevergoeding.

§ 6 - Wijziging van de facturatie- of betalingsmodaliteiten

Iedere aanvraag tot wijziging van de facturatie-betalingsmodaliteiten vermeld onder onderhavig artikel, moet voor formele goedkeuring, tijdig en schriftelijk, aan Holiday Suites worden voorgelegd, en kan aanleiding geven tot een supplement voor dossierbeheerskosten.

Artikel 11 – Verzekeringen

De huurder verbindt zich ertoe de voor de uitoefening van zijn activiteit vereiste verzekeringen te sluiten en te handhaven. Ook Holiday Suites verklaart een verzekering te hebben gesloten die de activiteiten van Holiday Suites dekt.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

Dit contract wordt geregeld door de Belgische wet.

Artikel 13 – Keuze van woonplaats

De Partijen verklaren voor de uitvoering van voorliggende overeenkomst woonplaats te hebben gekozen op de respectieve zetels van de vennootschappen die zij vertegenwoordigen, of op het adres van de (natuurlijk persoon) huurder.

Artikel 14 – Communicatie

De communicatie van de huurders naar Holiday Suites gebeurt door de huurder. Wijzigingen of annuleringen worden in het geval van een zakelijke reservatie niet per verblijfsunit behandeld door Holiday Suites. De huurder doet de eventuele annulatie of wijzigingen schriftelijk of telefonisch (mits schriftelijke bevestiging nadien).

Huisreglement

§ 1 - Algemeen

De huisregels van Holiday Suites moeten te allen tijde worden gerespecteerd door de huurders. Als deze huisregels systematisch niet worden gerespecteerd, dan is Holiday Suites verplicht om de samenwerking te beëindigen zoals overeengekomen in de individuele overeenkomst.

Als een of meer individuele personen, die door de huurder in een van de verblijven in Holiday Suites zijn geplaatst, deze regels niet naleven, zal deze persoon de accommodatie verlaten binnen de vooropgestelde periode bepaald door Holiday Suites. De persoon in kwestie zal niet langer worden geaccepteerd voor toekomstige verblijven in de residenties van Holiday Suites. De huurder zal de persoon in kwestie ergens anders huisvesten.

Ernstige inbreuken:

 • Roken in eender welke ruimte in het gebouw
 • Geluidsoverlast; in het geval van meerdere klachten op korte termijn
 • Drug & alcoholgebruik
 • Openbare dronkenschap
 • Intimidatie van andere huurders
 • Alle vormen van strafbare feiten zoals diefstal, drugsgebruik, illegaal verblijf, … Deze lijst is niet limitatief.
 • Verplaatsen van meubels
 • Manipuleren van de rookmelders in de accommodatie en het hierbij in gevaar brengen van de medehuurders door brandgevaar
 • Schade aangebracht in de accommodaties

De huisregels zijn van toepassing op het hele domein en in zowel de accommo-daties als de gemeenschappelijke delen van de residenties.
Voor residenties waar een buitenzwembad beschikbaar is, is er geen toegang voor de huurders tot het buitenzwembad (tenzij anders vermeld in de overeenkomst).

Voor residenties met een parkeerplaats is het gebruik van deze parkeerplaats alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van Holiday Suites of mits betaling van de parkeerkosten.

Holiday Suites heeft het recht haar dienstverlening te staken wanneer de huurders de goede werking van Holiday Suites hinderen of de goede naam en/of de veiligheid van Holiday Suites en/of haar huurders in gevaar brengen.  De huurders dragen de herstellingskosten in geval van schade aan de ter beschikking gestelde accommodaties.

Indien de huurder, nadat hij de accommodatie betreden heeft, vaststelt dat er iets ontbreekt of stuk is, dan moet de huurder dat de dag van aankomst (zoals vermeld op de reservatie) en binnen de aankomsturen (tussen 15u en 22u) telefonisch melden op het nummer +32 (0)2 588 03 03. Zo niet zal dit na het vertrek worden aangerekend.

Het is ten strengste verboden om mensen die geen geregistreerde huurders zijn te laten verblijven. Als dergelijke feiten zijn vastgesteld door een van onze Holiday Suites medewerker of afgevaardigde, heeft Holiday Suites het recht om de huurders van het domein te verwijderen, zonder recht op terugbetaling en / of met aftrek van de waarborgsom.

De huurder zal in geen geval zijn domicilie mogen nemen op één of meerdere gehuurde accommodaties. De huurder aanvaardt bij deze dat de accommodaties gereserveerd worden voor de termijn vermeld op het reservatieformulier. Geenszins wordt deze overeenkomst onderworpen aan de huidige huurwetgeving betreffende de hoofdverblijfplaatsen daar onderhevig contract enkel een reservatiebewijs is voor een gemeubelde vakantieaccommodatie en dit voor een beperkte duur.

§ 2 - Huisdieren

Op verzoek zijn huisdieren toegestaan in Holiday Suites. De extra kosten zijn voor de huurder en worden meegedeeld in de offerte en / of factuur. Per accommodatie zijn maximaal 2 huisdieren toegestaan. Het is ten strengste verboden huisdieren te houden die niet zijn geregistreerd. Als dergelijke feiten zijn vastgesteld door een van onze Holiday Suites medewerker of afgevaardigde, heeft Holiday Suites het recht om de kosten voor de huisdier(en) voor de volledige periode van het verblijf in rekening te brengen of de huurder van het domein te verwijderen, zonder recht op terugbetaling en / of met aftrek van de waarborgsom.

§ 3 - Roken

Het is ten strengste verboden te roken op het terrein van Holiday Suites. In geval van overtreding wordt de waarborgsom volledig ingehouden en wordt een boete van 250 € in rekening gebracht per overtreding. Op de terassen of balkons mogen er ook geen sigarettepeuken of asbakken zichtbaar zijn.

§ 4 – Geluidshinder of -overlast

We verzoeken u vriendelijk om geen lawaai te maken dat buiten de kamers te horen is. Na verschillende waarschuwingen zullen wij genoodzaakt zijn passende maatregelen te nemen. Na 22.00 uur vragen we iedereen om de rust en kalmte op ons domein te bewaren. Onze conciërge zal er strikt op toezien dat de stilte gerespecteerd wordt en heeft het recht om de huurders hierop aan te spreken. Holiday Suites heeft het recht om huurders te verzoeken het gebouw te verlaten wegens geluidsoverlast, dronkenschap en overlast op het terrein of in het gebouw. De huurders worden expliciet verzocht om zich niet in groepen van meer dan 6 personen te verplaatsen.

§ 5 – Onderhoudswerken

Hou er tijdens uw verblijf rekening mee dat onderhoudswerkzaamheden bij ons kunnen worden uitgevoerd. We proberen dit tot een minimum te beperken en er is geen recht op enige vergoeding. Onderhoudswerken worden steeds aan de huurders gemeld voor of tijdens het verblijf.

§ 6 - Diefstal, verlies of schade

Holiday Suites is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, tijdens of als gevolg van het verblijf. De huurder is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de toegebrachte schade aan of verlies van eigendommen van Holiday Suites.

§ 7 - Meubilair en materiaal

In geen geval mag er meubilair, klein materiaal en toestellen worden verplaatst, gewijzigd of ontvreemd. Matrassen mogen ook niet verplaatst worden en op andere meubels gelegd worden. Sancties zullen worden genomen bij het opmerken van deze feiten, waarbij Holiday Suites zich het recht voorbehoudt om een mogelijke schadevergoedingen te eisen. In het geval van criminele handelingen van de huurder of derden, heeft Holiday Suites het recht om deze handelingen aan de politie of aan onze mede-eigenaars te melden.

In geval van schade aan de accommodatie, aan de gemeenschappelijke delen van de residentie of aan de domeininfrastructuur, zal de waarborgsom in één keer worden ingehouden. Holiday Suites heeft het recht om eenzijdig reparaties uit te voeren. De waarborgsom moet systematisch worden aangevuld in geval van tekorten.

Er mag geen extra materiaal op het terras worden geplaatst of van buiten zichtbaar zijn (bij wijze van niet-exhaustief voorbeeld: geen gewassen kleding op de ballustrade, geen afval- of bierbakken zichtbaar door het raam, geen schotelantennes, …).

Holiday Suites is een gestandaardiseerde toeristische accommodatie. De opstelling van de unit of de buitenkant mag in geen geval worden gewijzigd (bij wijze van niet-exhaustief voorbeeld: er mogen geen gaten worden geboord, er mogen geen punaises worden geplaatst, er mag geen extra terrasmeubilair worden geplaatst en er mag niets worden geplaatst in de gang).

De keukenapparatuur mag alleen voor normale kookdoeleinden worden gebruikt. Er kunnen geen extra elektrische toestellen die niet eigen zijn aan de inventaris van Holiday Suites in de accommodatie gebruikt worden (muv opladers voor mobiele telefoons en laptops).  Indien dit toch gedaan wordt, zal er een extra kost van 50 Euro per toestel in rekening worden gebracht. Er kunnen geen elektrische wagens opgeladen worden via de elektriciteit voorzien in de accommodaties. Bij het niet naleven wordt er per direct een extra kost van 100 Euro aangerekend en wordt het verbruik van de elektriciteitskosten van de suite gecontroleerd. Bij hoge afname elektriciteit tijdens het verblijf, heeft Holiday Suites het recht om extra kosten aan te rekenen. Het afval moet op de juiste manier door de huurders worden verwijderd in de daarvoor bestemde containers op het terrein. Er mag geen afval worden gestort naast de containers. Afval mag ook niet op de terrassen of balkons van de accommodaties staan.

Alle elektriciteit, verwarming en airconditioning moet worden uitgeschakeld als de huurder niet aanwezig is. Holiday Suites heeft het recht om het bovenstaande indien nodig uit te schakelen en hiervoor kosten aan te rekenen bij het niet naleven.

§ 8 – Sleutels en toegangscodes

Sleutels

Holiday Suites kan kosten in rekening brengen voor het verlies van de sleutels, de interventie van eigen personeel of een slotenmaker. De huurder dient er steeds voor te zorgen dat er wordt omgegaan met de sleutels als een goede huisvader.

Toegangscodes

De toegangscodes worden ten vroegste 2 werkdagen voor aankomst doorgestuurd.  Er is een toegangscode voor de residentie en een toegangscode voor de accommodatie.  Toegangscodes moeten steeds correct worden gebruikt.  Bij vragen over toegangscodes kan u steeds terecht op het nummer 003225880303 van 8h ’s morgens tot 22h ’s avonds.  De toegangscodes tot de accommodaties of tot het domein zijn enkel voor persoonlijk gebruik en mogen in geen geval worden doorgegeven aan externe partijen of bezoekers.  

§ 9 – Wifi

Wifi is geen gegarandeerde service. Het is niet toegestaan om video’s te downloaden of livestream van video’s te gebruiken. Als Holiday Suites vaststelt dat er sprake is van een inbreuk, wordt toegang tot het internet geweigerd voor de betrokken accommodaties.

§ 10 – Camerabewaking

Om uw veiligheid te garanderen wordt u gefilmd in onze residenties. Camerabewaking heeft tot doel allerlei soorten overlast of criminele handelingen tegen ons eigendom of derden vast te stellen of op te sporen. Hiervoor worden beelden verzamelt, verwerkt of bewaart.

§ 11 – Verloren voorwerpen

Voorwerpen die worden achtergelaten en achteraf door Holiday Suites worden teruggevonden, kunnen op vraag van de huurder terug worden opgestuurd. Holiday Suites zal hiervoor minimum een administratieve kost van minimum 25€ aanrekenen, indien nodig kan dit bedrag worden verhoogd.

§ 12 - Aankomst & vertrek

Aankomst is gepland vanaf 15.00 uur en tot 22:00 uur op de dag van aankomst. Als u niet binnen 24 uur na de overeengekomen datum arriveert zonder ons hiervan op de hoogte te stellen, gaan wij ervan uit dat u uw reservering heeft geannuleerd (er is geen terugbetaling mogelijk).

De vakantieaccommodatie moet op de dag van vertrek om 10.00 uur verlaten zijn. Doe voor vertrek de vaat, maak de vuilnisbakken leeg en haal het beddengoed uit uw bed. Meestal is er een linnen tas beschikbaar voor het gebruikte beddengoed. Zo niet, dan kunt u het beddengoed op de keukenvloer gooien. Als er extra werk moet worden uitgevoerd door de schoonmaakploeg, wordt de waarborgsom geheel of gedeeltelijk (met een minimum van 50 euro per niet uitgevoerde taak) ingehouden, ook worden er administratiekosten in rekening gebracht. De eindschoonmaak zal door Holiday Suites worden uitgevoerd. De huurders verlaten hun accommodatie en de residentie uiterlijk op het afgesproken tijdstip. De sleutels (indien van toepassing) worden op de afgesproken locatie geretourneerd. Als de accommodatie niet op tijd wordt vrijgegeven, wordt een extra nacht in rekening gebracht (inclusief huur, energiekosten en verblijfsbelasting)

§ 13 – Prijslijst

Als een huurder om welke reden dan ook materiaal of apparaten van Holiday Suites steelt en / of beschadigt, worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

 • TV: 750€
 • Zitmeubilair: 1200€
 • Donsdekens: 40€ / st
 • Kussens: 25€ / st
 • Potten & pannen: 50€ / st
 • Matrassen 300€ / st
 • Matrascover 100€ / st
 • Haardroger: 95€ / st
 • Schade keuken en keukentoestellen: op offerte

Deze lijst is niet limitatief.

Volgende tarieven worden aangerekend bij het niet-uitvoeren van de basis schoonmaaktaken bij tussentijdse schoonmaak of eindschoonmaak:

 • Afwas niet uitgevoerd 50€
 • Keuken niet opgeruimd / persoonlijke spullen 50€
 • Lakens niet afgetrokken en in linnenzak 50€
 • Vuilnis niet naar afvalcontainer 50€

Andere kosten die kunnen aangerekend worden:

 • Extra persoon in suite (niet opgegeven bij reservering en binnen de maximaal toegestane aantal personen per suite. Dit supplement kan toegepast worden met terugwerkende kracht voor de duur van het volledige verblijf): 25€/nacht
 • Huisdier in suite (niet opgegeven bij reservering en maximaal 2 huisdieren per accommodatie. Dit supplement kan toegepast worden met terugwerkende kracht voor de duur van het volledige verblijf): 15€/nacht
 • Administratieve kost voor wijziging: 25€/wijziging
 • Boete voor roken in de gebouwen: 250€
 • Boete voor manipuleren van brandalarm: 250€
 • Niet-gebruik van lakenpakketten: 75€
 • Boete voor gebruik elektrische toestellen: 50€
 • Boete voor opladen van elektrische wagens: 100€

Deze lijst is niet limitatief.

§ 14 – Schoonmaak

Eindschoonmaak

Voor uw aankomst en na uw vertrek wordt de schoonmaak om kwaliteitsredenen steeds door Holiday Suites zelf uitgevoerd.

Een Holiday Suites werknemer heeft het recht op een afgesproken moment de unit te controleren.

Tussentijdse schoonmaak

Holiday Suites zal tussentijdse schoonmaken inplannen bij verblijven van meer dan 2 weken (zoals overeengekomen in de individuele offerte). Voor elke tussentijds schoonmaak wordt er een toeslag aangerekend.  De huurder wordt vooraf geinformeerd over de dag van de tussentijdse schoonmaak.  Indien de huurder de tussentijdse schoonmaak weigert, dan zal deze alsnog aangerkend worden. Er wordt ook een extra tussentijdse schoonmaak ingepland en betaald door de huurder.  Indien de huurder een tussentijdse schoonmaak wenst tijdens het weekend, dan zal de huurder hier ook een extra kost voor betalen.

Bij een tussentijdse schoonmaak moet de huurder zelf instaan voor het opruimen van de accommodatie en het uitvoeren van de vaat en het weghalen van het huisvuil. Indien dit niet uitgevoerd is door de huurder, kan de tussentijdse schoonmaak niet uitgevoerd worden, hiervoor gemaakte kosten bij Holiday Suites worden alsnog aan de huurder aangerekend.   Elke unit dient 2-wekelijks ofwel door de huurders ofwel door Holiday Suites schoongemaakt te worden.   Daarbij heeft Holiday Suites het recht bij zeer nalatige hygiëne of wanorde de residentie te betreden.

Lakens/handdoeken

Bij aankomst zijn lakens inclusief in de huursom. Voor verblijven van meer dan 2 weken zal Holiday Suites tussentijdse lakenpakketten inplannen en aanrekenen (zoals overeengekomen in de individuele offerte). De bedden worden standaard niet opgemaakt, het lakenpakket vindt u op het bed.  Het bedlinnen dient verplicht gebruikt te worden door de huurders. Een Holiday Suites werknemer zal dit controleren.  Bij niet gebruik van lakenpakketten zullen er extra kosten in rekening worden gebracht voor vervangen of wassen van donsdekbedden en kussens.

Optioneel zijn handdoeken bij te boeken bij het verblijf. Dit dient ten laatste 14 dagen voor aankomst te gebeuren door de huurder, en niet individueel per verblijfsunit. Op aanvraag kan er worden gevraagd naar een tussentijds handdoekenpakket.

Holiday Suites behoudt zich het recht om de huurders op regelmatige basis te kunnen verplaatsen naar een andere unit, maar van een gelijkwaardige type.